Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Учество во интернационален проект на Е-Твининг „Ајде да играме со играчки “ (Let’s play with toys)
Во периодот од Јануари до Јуни 2023год.,осум ученици од нашето училиште учествуваа во овој интернационален проект ,во кој се вклучени
Повеќе...
Додатна и дополнителна настава за месец јуни
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 22.23 juni 23
Повеќе...
Одбележување на 24 Мај
Солунските браќа имаат извонредно и единствено историско-културолошко и епохално просветителско значење за светот преку нивната мисија како поттик на епохален
Повеќе...
Интерен протокол за постапување во случај на насилство
Интерен протокол за постапување во случај на насилство
Повеќе...
РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНА,ДОДАТНА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 год. ЗА I,II,IV, V одделение ЦОУ и ПОУ-месец МАЈ 2023
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 22.23 maj 23
Повеќе...
Завршни сметки
завршни сметки 2 завршни сметки еразмус завршни сметки1 завршни сметки3 завршни сметки4 завршни сметки5
Повеќе...