Линкови за онлајн настава

  Министерството за образование и наука заедно со Бирото за развој на образованието, УНИЦЕФ, ОХО продукција и Македонската радио телевизија обезбедија повеќе часови за повеќе генерации ученици кои се емитуваат секојдневно од 9.10 часот во едукативната програма „ТВ Училница“ на Read More …

Англиски јазик Маја Смилеска 7 и 9 одд и линкови за останати одделенија

question-tags-9-odd  Mоdal-verbs-објаснувања-и-примери-9-одд Make-or-let-9-odd gerund-or-infinitive_9-odd grammar-revision-вежби-за-повторување-9-одд comparatives-and-superlatives-7-odd-вежби Линкови по Англиски јазик Маја Смилеска

Стручен актив- Насилството помеѓу младите

На ден 23.12.2019 во рамките на Стручниот актив во подрачното училиште се одржа стручно предавање на тема „Насилството помеѓу младите„ од страна на одд.наставник Ана Веновска. Беа опфатени темите – дефинирање на поимот насилство, видови на врсничко насилство, фактори кои Read More …

Отворен час на тема:Текстуални  задачи со мерење на должина, маса или зафатнина

На ден 28.11.2019 година беше одржан отворен час во V3 одделение по предметот математика за наставната содржина : Текстуални  задачи со мерење на должина, маса или зафатнина, кој беше планиран со годишната програма на Сручен актив на одделенска астава во Read More …