Мисија Визија

    МИСИЈА

  „НАШЕТО УЧИЛИШТЕ  Е  РАБОТНА СРЕДИНА  ВО КОЈА ГРАДИМЕ

МЕЃУСЕБНА ДОВЕРБА И ВЗАЕМНА ТОЛЕРАНЦИЈА, ГО ШИРИМЕ

ЗНАЕЊЕТО И ИСКУСТВОТО ЕДНИ СО ДРУГИ‘‘

 

ВИЗИЈА

 ,,ЌЕ СОЗДАДЕМЕ УЧИЛИШТЕ КОЕ ЌЕ БИДЕ  ВО ТЕК СО СОВРЕМЕНИТЕ ТРЕНДОВИ  И ВО КОЕ СИТЕ ЌЕ ЗЕМАТ  УЧЕСТВО ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ ВИСОКО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ‘‘