Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНА,ДОДАТНА -месец Ноември
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава ноември 23.24 г.
Повеќе...
Акциско истражување во воспитно-образовната практика
-Акциско истражување 2022.23 год.стручни соработници konecno-compressed
Повеќе...
Додатна и дополнителна настава за месец октомври
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 oktomvri 23.24 г. (1)
Повеќе...
Годишна програма за работа на училиштето 2023/24 год
Год. програма за работата на училиштето за учебната 2023-24 год. и Прилози – конечна верзија (2)
Повеќе...
Дополнителна и додатна настава за месец септември 2023/24
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 septemvri 23.24 г.
Повеќе...
Известување за почеток на учебната 2023/2024 година
Повеќе...