Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Извештај за Самоевалуација за 2020-2022 год.
Целосен извештај -Самоевалуација 2022 г.
Повеќе...
Завршни сметки 2021
  1 2 3  4 5 Папка 2.pdf папка 3.pdf papka 4.pdf papka 5.pdf papka 6.pdf
Повеќе...
Повик и пријава за избор на ученички правобранител за учебната 2021/2022год
Пријава за ученички правобранител
Повеќе...
Распоред за додатна и дополнителна настава во учебната 2021/2022
Распоред за додатна и дополнителна 2021.22 год. (1)  
Повеќе...
Распоред за додатна и дополнителна настава за учебната 2021/22
Распоред за додатна и дополнителна 2021.22 год.
Повеќе...
Протокол за постапување на основните училишта и План за одржување на наставата
Plan za odrzuvane nastava vo osnovno i sredno obrazovanie Protokol osnovno 2021-2022 mk
Повеќе...