Директор

Даница Соколова
Дипломиран педагог на Универзитет Св Кирил и Методиј -Филозофски факултет Скопје

Дипломиран воспитувач за предучилишна возраст Педагошка Академија Иво Андрич
Дефектолошка психолошка и методска доквалификација на Универзитет Св Кирил и Методиј Филозофски факултет Скопје
во воспитно образовниот процес работи од 1990 година како воспитувач во забавишна групаво ОУ 25 Мај н.Ченто .

Од 1995 година воспитувач во забавишна група во ОУ Братство Единство с. Средно Коњаре.Од 2021 како одделенски надтавник и директор во ООУ Вера Јоциќ .
Од 2018 година во ООУ Гоце Делчев работи како одделенски наставник и од 2023 година како директор.
Истакнат и посветен наставник кој во својот работен стаж има посетено многу обуки меѓу кои и меѓународни,учествувано на многу натпревари со ученици и се има стекнато со многу сертификати,дипломи и пофалници.

danica.sokolova@ yahoo.com