Предметна

Драган Соколов- физичко и здравствено образование

 

Александар Кузмановски-Физичко и здравствено образование

 

Анита Гајиќ -биологија

 

Лидија Манаскова- хемија

 

Ивана Пети-англиски јазик

 

Сања Саркисјан-англиски јазик

 

Јасмина Ѓорѓеска-англиски јазик

 

Маја Смилеска-англиски јазик

 

Христијан Билински-етика

 

Бојан Петковски-иновации

 

Катерина Митковска-етика во религии

 

Снежана Конеска-класична култура

 

Адријана Стојанова Андова-физика

 

Ана Марија Шашкова-француски јазик

 

Габриела Ѓурчиновска-француски јазик

 

Сузана Божинова-географија

 

Анета Пауновска-географија

 

Анѓелина Илиевска-математика

 

Ирена Додевска–математика

 

Драгољуб Јакоски-историја

 

Магдалена И.Трајковска-историја

 

Миле Ќириќ-ликовно образование

 

Веселин Михајловски-техничко образование

 

Марија Андонова-музичко образование

 

Наташа Николовска-македонски јазик

 

Елена Петрушевска-македонски јазик

 

Слаѓана Јовановиќ-македонски јазик

 

Маја Наслатковска-македонски јазик

 

Снежана Додевска-математика

 

Салије Зимери-техничко образование на  албански наставен јазик