Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Проект-Мултиетничка интеграција
Во рамките на проектот Активности за унапредување на меѓуетничката интеграција на учениците учебната 2020/21 год се реализираа низа активности како
Повеќе...
Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022
Годишна програма з арабГод.-програма-за-работата-на-училиштето-за-учебната-2021-22-год.-и-Прилози-конечна-верзија-1
Повеќе...
Годишен извештај за работата на училиштето за учебната 2020/2021
Годишен-извештај-за-работата-на-училиштето-за-учебната-2020.21-год.конечна-верзија
Повеќе...
Извештај за реализираните активности од проектот Erasmus+„Together with arts“ за учебната 2020/2021
ERASMUS + „TOGETHER WITH ARTS“ 2020 – 2022 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА   Во периодот од 1.9.2020 до
Повеќе...
Завршни сметки за 2020год.
prihodi i rashodi 2020 struktura na prihodi po dejnosti 2020 bilansna sostojba 1 bilansna sostojba 2 bilansna sostojba 3 bilansna
Повеќе...
Препораки за онлајн настава од МОН
Препораки за онлајн настава 24.11.2020
Повеќе...