Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Додатна и дополнителна настава за месец октомври
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 oktomvri 23.24 г. (1)
Повеќе...
Годишна програма за работа на училиштето 2023/24 год
Год. програма за работата на училиштето за учебната 2023-24 год. и Прилози – конечна верзија (2)
Повеќе...
Дополнителна и додатна настава за месец септември 2023/24
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 23.24 septemvri 23.24 г.
Повеќе...
Известување за почеток на учебната 2023/2024 година
Повеќе...
Учество во интернационален проект на Е-Твининг „Ајде да играме со играчки “ (Let’s play with toys)
Во периодот од Јануари до Јуни 2023год.,осум ученици од нашето училиште учествуваа во овој интернационален проект ,во кој се вклучени
Повеќе...
Додатна и дополнителна настава за месец јуни
ООУ Гоце Делчев Општина Аеродром-дополнителна ,додатнa настава 22.23 juni 23
Повеќе...