Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Завршни сметки за 2020год.
prihodi i rashodi 2020 struktura na prihodi po dejnosti 2020 bilansna sostojba 1 bilansna sostojba 2 bilansna sostojba 3 bilansna
Повеќе...
Препораки за онлајн настава од МОН
Препораки за онлајн настава 24.11.2020
Повеќе...
Ученички парламент
Ученички парламент 2020.21 год. Процедура за поднесување претставки Формулар за пријавување на прекршени детски права
Повеќе...
СПИСОК НА УЧЕНИЦИ КОИ ЌЕ УЧЕСТВУВААТ ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ ,,TOGETHER WITH ARTS”
ЕРАЗМУС + УЧЕНИЦИ  
Повеќе...
Наградени ученици на конкурс „Есеј во есен„
                                          Конкурс: „Есеј во есен“   Општина Гази Баба,генерален покровител, Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија, коорганизатор
Повеќе...
ERASMUS+ Project (2020-2022) „Together with Arts“ (CV application)
ООУ “Гоце Делчев” – Скопје, Општина Аеродром, оваа година е дел од Erasmus+ програмата, со проектот “Together With Arts” (K229),
Повеќе...