Совет на родители

                                         ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ за 2017/18   Активности Време на реализација Реализатори – Конституирање на советот на родители и избор на раководство – Разгледување и запознавање со Годишната програма за работа на училиштето – Запознавање Read More …