Совет на родители

                                         ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ за 2017/18   Активности Време на реализација Реализатори – Конституирање на советот на родители и избор на раководство – Разгледување и запознавање со Годишната програма за работа на училиштето – Запознавање Read More …

Училишен одбор

Ред. Бр Име и презиме Претставник од 1. Сузана Павловска Наставници 2. Весна Василевска Наставници 3. Слаѓана Јовановиќ Наставници 4. Весна Крстевска родители 5. Горан Кузманов МОН 6. Маја Димовска Родители 7. Весна Лазарова Родители 8. Јадранка Неделковска Општина Аеродром Read More …