Почетна

ООУ „Гоце Делчев“ има статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца. Во состав на централното училиште работи подрачното  училиште во Долно Лисиче со настава од прво до деветто одделение.

JАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ ЗА НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Технички персонал
Технички персонал
Повеќе...
Oдделенска
Повеќе...
Предметна
Драган Соколов- физичко и здравствено образование   Александар Кузмановски-Физичко и здравствено образование   Анита Гајиќ -биологија   Лидија Манаскова- хемија
Повеќе...
Aдминистративен кадар
административен кадар
Повеќе...
Стручна служба
Стручната служба на нашето училиште ја сочинуваат: Педагог – Силвана Матиловска Психолог – Елена Спасовска Дефектолог – Снежана Миленкова Библиотекар
Повеќе...
Директор
Даница Соколова Дипломиран педагог на Универзитет Св Кирил и Методиј -Филозофски факултет Скопје Дипломиран воспитувач за предучилишна возраст Педагошка Академија
Повеќе...