Интерни правилници и протоколи за работа во училиштето за учебната 2020/2021 година

Истите се изготвени согласно Планот за одржување настава во основните училишта и Протоколот за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците. Правилник за однесување на учениците,наставниците,родителите и др.вработени во просториите на Read More …

КОДЕКС ЗА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи што се во нивниот делокруг, а се во согласност со Законот за ОО; Да го почитуваат куќниот ред во училиштето; Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците Read More …

Кодекс за родители

Почитувајте го куќниот ред на училиштето; Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете; Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од часовите на учениците,консултации со наставниците и сл); Задолжително присуствувајте Read More …

Кодекс за ученици

Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава; Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот; Ученикот е должен да се грижи за хигиената во училиштето и блиската околина; Во училиштето ученикот треба да биде Read More …

Кодекс за наставници

Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држи настава; Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет; Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; Наставникот да ги Read More …