ERASMUS+ Project (2020-2022) „Together with Arts“ (CV application)

ООУ “Гоце Делчев” – Скопје, Општина Аеродром, оваа година е дел од Erasmus+ програмата, со проектот “Together With Arts” (K229), во партнерство со Полска, Бугарија, Турција, Италија и Португалија. За таа цел, се објавува конкурс (CV апликација на англиски јазик), Read More …