Интерни правилници и протоколи за работа во училиштето за учебната 2020/2021 година

Истите се изготвени согласно Планот за одржување настава во основните училишта и Протоколот за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците.

Правилник за однесување на учениците,наставниците,родителите и др.вработени во просториите на училиштето.

Правилник за однесување на учениците ,наставниците за време на наставата на далечинско учење.

Протокол за влез и излез во училиштето за учениците со физичко присуство.

Протокол за однесување за време на одморот за учениците со физичко присуство.

Протокол за однесување на одмор за ученици со ПОП