Распоред за организација на онлајн наставата за учениците од IV-IX одд. и за наставата со физичко присуство

Временски распоред -online настава.

Временски распоред за централното училиште

Временски распоред за подрачното училиште

РАСПОРЕД-НА-ЧАСОВИ-ЗА-ОДДЕЛЕНСКА-НАСТАВА-ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ