ООУ „Гоце Делчев“ Аеродром, распишува конкурс за првенец на генерацијата 2019/20 година