Предавање за професионална ориентација на ученици

Предавања наменети за учениците и родителите, кои треба да ви помогнат при изборот на идната професија, подготвени од стручните соработници на нашето училиште ООУ„Гоце Делчев“ Аеродром

Предавање за родители -Улогата на родителите во изборот на професијата на своите деца.

Предавање за ученици-Како до полесен избор на идното занимање за ученици од IX одд.