Известување за третото тримесечје од учебната 2019/20 година

Известување за родители за начинот на информирање за успехот на учениците за трето тримесечје од учебната 2019.20 год.

Известување за родители за Одделенски совети и Наставнички совет за трето тримесечје од учебната 2019.20 год.