eTvining обука

На ден 18.2.2020 во нашето училиште претставници од ЈУДГ „ Детска Радост”, еТвининг амбасадори, Билјана Лотеска и Љиљана Крстевска одржаа обука за запознавање со еТвининг платформата, како дел од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.