Стручен актив- Насилството помеѓу младите

На ден 23.12.2019 во рамките на Стручниот актив во подрачното училиште се одржа стручно предавање на тема „Насилството помеѓу младите„ од страна на одд.наставник Ана Веновска. Беа опфатени темите – дефинирање на поимот насилство, видови на врсничко насилство, фактори кои доведуваат до појава на насилно однесување, улогата на училиштето и родителите во превенирање на оваа негативна општествена појава. Предавањето беше интерактивно каде сите учесници земаа активно учество во дискусијата.