Работилница со Македонското еколошко друштво(МЕД)

На ден 23.12.2019 год.од страна на Македонското еколошко друштво(МЕД) со V одд.се реализираше презентација и интерактивна работилница на тема:
Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на активности за чистење на локации контаминирани со линдан.
Учениците се запознаа со поимот Што е линдан?Каде го има линданот во нашата држава?
Што се превзема во врска со линданот и Каков ефект има врз човекот и врз животната средина?

Низ интерактивна работилница ,учениците преку свои цртежи и излагања ги истакнаа своите размислувања,заклучоци и препораки од оваа тема.