Предавање на тема „Прва помош“

На ден 5.12.2019 год.преставници од Црвен Крст-Кисела Вода одржаа предавање за учениците од VIII,IX одд. на тема „Прва Помош‘‘ се со цел да се обезбеди квалитетна и достапна едукација за учениците .
Учениците се здобија со теоретски знаења и стекнаа вештини како да укажат прва помош во случај на повреда