Поддршка на учениците со посебни образовни потреби

На ден 10.3.2018 година, во просториите на училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Општина Аеродром, се одржа работилница на тема „Поддршка на учениците со посебни образовни потреби“. Работилницата беше од 9:00 до 14:00 часот, а предавачи беа одделенски наставник Кристина Башевска, наставник по англиски јазик Мирослава П. Анеска и наставник по музичко образование Тања Крстевска. Обучувачите, работилницата ја одржаа како резултат на дисеминација на обука Amber Initiatives во Велика Британија од Еразмус+ КА101.

По укажаниот интерес за предложената тема, од нашето училиште за работилницата се пријавија и ја следеа одделенски наставници Тања Јовановска и Весна Василевска.

Работилницата започна со презентација на воспитно-образовниот систем во Велика Британија, во чии цели голем приоритет се ставало на подготовката на учениците за самостоен живот. Следеа дискусии околу поимите предрасуди, стереотипи и дискриминација, инклузијата и потребата од неа, вербалната и невербалната комуникација заедно со нивните карактеристики.

Беа презентирани и некои игри чија главна цел беше подобрување на комуникацијата со овие ученици. По евалуација на работилницата, наставиците добија потврди за завршена обука „Поучување по мерка на мотивирани ученици“ – Инклузивно образование: поддршка на учениците со ПОП.

Оваа работилница е од особено значење за нас наставниците, обработката на овие теми се од посебно значење и нудат помош за справување со овој вид на ученици кои се сѐ почесто вклучени во редовното образование.