Мултикултура „Празнување“

Учениците од II 2 оддление од македонските паралелки, заедно со вторачињата од албанските паралелеки одржаа час по општество на тема „Празнување“ со примена на мултикултура во наставата.