Скачковце

На 26.10.2017 ООУ„ Гоце Делчев “ организираше еднодневен есенски излет во „Скачковци “ –Куманово со учениците од I до VIII одделение. Учениците и наставниците поминаа мигови на прекрасно дружење.