Планирани натпревари за 2017/18 година

Одделенска настава

Одделенија Наставен предмет Натпревар
II,III,IV Математика  Кенгур  – Меѓународен натпревар

 

V Математика Регионален натпревар

 

I, II,III,IV и V

 

Ликовно Ликовни колонии понудени во текот на годината
I, II,III,IV и V

 

Македонски јазик Литературни конкурси понудени во текот на годината
I, II,III,IV и V Сите наставни предмети Понудени натпревари во текот на учебната 2017/2018 година
I, II,III,IV и V

 

Сите наставни предмети Рециклирање – кажи ДА

 

 

Предметна настава

Наставник Наставен предмет Натпревар
Марија Андонова Музичко образование Хорски и оркестарски смотри

во организација на здружение на музичките педагози на Р.Македонија

 

Сузана Божинова Географија Регионален и државен натпревар во организација на Македонското друштво на географи при ПМФ

 

Анита Гајиќ Биологија Општински натпревар

Регионален натпревар

Државен натпревар

 

Маја Наслатковска

Слаѓана Јовановиќ

 

Македонски јазик  

Државен натпревар

Јасмина Ѓорѓевска

Маја Смилеска

Ивана Пети

Англиски јазик Училишен натпревар

Регионален ЕЛТАМ

Драган Соколов

Светлана Босилковска

Физичко и здраствено образование Мал фудбал, Одбојка( м/ж ), КошаркаОпштински, Градски, Републички

– Крос на општинско ниво, – меѓуодделенски натпревар во мал фудбал, кошарка, одбојка, крос

-Натпревар по повод патрониот празник на нашето училиште

Ангелина Илиевска

Снежана Додевска

Лидија Д.Богоевска

Математика Општински натпревар

Регионален натпревар

Меѓународен натпревар „Кенгур“

Магдалена И. Трајковска

Драгољуб Јаќоски

Историја  

Квизотека

 

Лидија Манаскова Хемија и природни науки Натпревар во организација на Црвен Крст, натпревар по хемија и натпревар по природни науки
Миле Ќириќ Ликовно образование Општински, Републички, Градски, Меѓународен
Ана Марија Шашкова Француски јазик „Олимпијада“, натпревар по спелуванје на француски јазик