Училишен одбор

Ред. Бр Име и презиме Претставник од
1. Сузана Павловска Наставници
2. Весна Василевска Наставници
3. Слаѓана Јовановиќ Наставници
4. Весна Крстевска родители
5. Горан Кузманов МОН
6. Маја Димовска Родители
7. Весна Лазарова Родители
8. Јадранка Неделковска Општина Аеродром
9. Ивица Лозановски Општина Аеродром