Совет на родители

                      
                  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ за 2017/18

 

Активности Време на реализација Реализатори
– Конституирање на советот на родители и избор на раководство

– Разгледување и запознавање со Годишната програма за работа на училиштето

– Запознавање на Советот со воведување на проекти

– Информација за промени во наставните програми

септември Директор

Стручна служба

Родители

Наставници

– Конкретизација на задачите и задолженијата во рамките на одредени комисии за работа на Советот во текот на учебната година

– Разгледување на програмата за ученички екскурзии

октомври Директор

Стручна служба

Родители

Наставници

– Разгледување на успехот и поведението на учениците во   првото тромесечие

– Ставови,предлози и иницијативи од страна на родителите за унапредување на воспитно-обр. Дејност и организација за работа во училиштето- Делегирање на родители / старатели за членови во Училишниот одбор

ноември Директор

Стручна служба

Родители

Наставници

– Дискусија и размена на мислења на разни предавања

информација:организирано зимување на училиштето

 

декември Директор

Стручна служба

наставници

Родители

 

– Разгледување на полугодишниот извештај за успехот и дисциплината на крајот на првото полугодие

– Анализа на резултатите од примена на проектите

– Анализа на соработка на училиштето со родителите

февруари Директор

Стручна служба

наставници

Родители

– Анализа на успехот и дисциплината на учениците  во треттото тромесечие март/април Директор

Стручна служба

наставнициРодители

– Осврт на работата на советот на родители на училиштето  во изминатиот период

– Разгледување на годишниот извештај за работа на училиштето

мај/јуни Директор

Стручна служба

наставници

Родители

 

Претседател:Горан Јовчевски

Членови на совет на родители

1.Даниела Анѓелеска

2.Марија Конеска

3.Влатко Давидовски

4.Иса Љамалари

5.Катерина С.Трпкова

6.Сунчица Петрова

7.Роберт Васевски

8.Драган Спасовски

9.Ирена Антовска

10.Марија Спасовска

11.Љупчо Трковски

12.Габриела Стојановска

13.Анета Саздовска

14.Ибуш Реџепи

15.Маја Димовска

16.Александра Чолаковска

17.Благица Кузмановска

18.ЈасминаКостовска

19.Ана.Б.Јовановска

20.Благуна Илиевска

21.Весна Крстевска

22.Сашко Стојчевски

23.Весна Лазарова,

24.Николина Ивановска

25.Тања Ристовска

26.Димче Ангеловски

27.Весна Крстевска

28.Тоше Мијаковски

29.Соња Котеска

30.Валентина Ѓеорѓиевска