Кодекс за ученици

 • Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава;
 • Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот;
 • Ученикот е должен да се грижи за хигиената во училиштето и блиската околина;
 • Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување кон сите;
 • Во училиштето учениците треба да доаѓаат уредни.
 • На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски;
 • Да се труди да ги извршува училишните обврски;
 • Да придонесе за одржување на работната атмосфера;
 • Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки;
 • Да соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во училиштето;
 • Да покаже почитување и толеранција кон другарите и наставниците;
 • Да помага на помалку успешните ученици;
 • Ученикот не смее самоволно и без вистинска причина да го напушти часот;
 • Учениците да избегнуваат  недолично однесување;
 • Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите;
 • Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а доколку им се загубат одговорноста е нивна;
 • На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на клупите и столчињата;
 • Учениците треба да го отпоздрават  наставникот кога ќе влезе во училница;
 • За време на часот не излегувајте  во тоалет;
 • Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор;
 • Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување;
 • Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици;
 • Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци;
 • Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата;
 • Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици;
 • Пристојно и трпеливо чекај пред училница пред започнувањето на часот;
 • Ученикот не смее да врши психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето;
 • Кога наставникот зборува не го прекинувај;
 • Обраќај им се со ВИЕ на возрасните;
 • Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација;
 • Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување;
 • Не користи вулгарни зборови кога комуницираш;
 • Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот;
 • Не носи предмети со кои би можеле да повредите други ученици;
 • Покажи толеранција кон соучениците во комуникацијата;
 • Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови;
 • Биди самокритичен па потоа критикувај;
 • Чувај ги своите предметии не посегнувај по туѓите;
 • Не ги потценувај способностите на своите соученици;
 • Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите;
 • Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;
 • Почитувај ги различните од тебе;
 • Истакни ги позитивните особини кај себе со постапки, а не со зборови;
 • Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО;
 • Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика;
 • Со своето примерно однесување ќе покажи почит и кон своите родители;
 • Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки;
 • Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето;
 • Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот;