Кодекс за родители

  • Почитувајте го куќниот ред на училиштето;
  • Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете;
  • Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од часовите на учениците,консултации со наставниците и сл);
  • Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето;
  • Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете;
  • Училиштето е воспитно-образовна институција во која се влегува со пристојна облека;