Стручна служба

Стручната служба на нашето училиште ја сочинуваат:

Педагог – Силвана Матиловска

Психолог – Елена Спасовска

Дефектолог – Снежана Миленкова

Библиотекар – Сузана Кулеска